מצטייני ישיבת ‘אורייתא’ שהגיעו להוראה אצל רבי ברוך מרדכי אזרחי • צפולשעות של קורת רוח זכו קבוצת מצטייני ההוראה, מבכירי תלמידי ישיבת ‘אורייתא’ שנבחנו על הלכות שבת, מקוואות תערובות ובשר וחלב בהצלחה רבה, בביתם של הרב ברוך מרדכי אזרחי והרב שטרנבוך וכן אצל ר’ נפתלי נוסבוים שבחנו אותם בתלמודם והתפלאו לנוכח ידיעותיהם המקיפות ברחבי השולחן ערוך
מחזות נרגשים נראו בשבוע האחרון בבתיהם הרבנים שליט”א, בשעה שעלו להיבחן אצלם קבוצת עילית, נבחני ההוראה, מטובי בניה של הישיבה גבוהה הנודעת ‘אורייתא’.
לשעות של עונג וקורת רוח רבתי זכו המצטיינים כשהסבו נחת רוח עצומה לרבנים שליט”א אשר לא הסתירו את התפעלותם מההישגים המרשימים והידיעות המקיפות אשר צברו הבחורים ברחבי השולחן ערוך לאחר יגיעה עצומה במשך החודשים האחרונים.
הביקורים בבית הרבנים הגיעו בתור מחווה נרגשת לקבוצת המצטיינים, לאחר שבנוסף לסדרי העיון והבקיאות הנהוגים בישיבה, עמלו הם בהתמדה ובשקידה, במשך זמן הקיץ האחרון בהלכות שבת וביורה דעה חלק א’, הלכות תערובות, בשר וחלב וכן הל’ מקוואות יור”ד ח”ב, עד שנבחנו בהצלחה רבתי ועמדו בכור המבחן על כל הלכות חמורות אלו והוכתרו בסמיכת ‘יורה יורה ידין ידין’ ע”י גדולי ההוראה.
קבוצת המצטיינים התקבלו בשמחה גלויה אצל ר’ ברוך מרדכי אזרחי ראש ישיבת ‘עטרת ישראל’ אשר התרגש מאוד ממראה עיניו וביטא בדבריו את הערכתו לבחורים יקרים אלו אשר מנצלים את שנותיהם בישיבה הגבוהה בכדי לעלות ולהתעלות בתורה ובהוראה, במיוחד הפליא ראש הישיבה את העובדה שגם בשנים אלו, לאחר שכבר סיימו את שנותיהם בישיבות הגדולות ממשיכים הם בשקידה ברחבי התלמוד וההלכה במסגרת ישיבת ‘אורייתא’ הנודעת לבחורי הקיבוץ, עד שיבואו בברית האירוסין בשעטומ”צ.
גם במעונו של ר’ משה שטרנבוך ראב”ד ‘העדה החרדית’ חזר המראה הנרגש על עצמו כאשר ארשת קורת רוח עצומה נגלית על פניו שעה שהוא סוקר בחיבה את קבוצת מצטייני ההוראה, כשהוא גם מעודד בדבריו שימשיכו לעלות ולהתעלות על במתי התורה וההוראה לתפארת עם ה’.
כן התקבלו התלמידים אצל ר’ נפתלי נוסבוים אשר הואיל לבחנם הדק היטב על חומר לימודם, ומי שנוכח בידיעותיהם ובשליטתם הנרחבת אף העלה בפניהם שאלות סבוכות בהלכות שבת שהגיעו למפתנו בשבוע האחרון, מחזה מיוחד היה כשהבחורים הראו בקיאות מרשימה וענו על השאלות המורכבות אחת על אחת לגודל השתוממותו של ר’ נפתלי אשר לא הסתיר את התפעלותו מתלמידי הישיבה ששלטו היטב בחומר הנלמד.

סרטונים נוספים