מה עם ישראל יעבור לפני הגאולה? תיקוני זוהר לרמח”ל | הגאון הרב יחזקאל צמח שליט”אשיעור מרתק בספר תיקוני זוהר של הרמח”ל’, תיקון נ’ – נ”ה | מאת הגאון הגדול הרב יחזקאל צמח שליט”א

סרטונים נוספים